FUNDUSZE STRUKTURALNE

Fundusze strukturalne należą do instrumentów finansowych polityki regionalnej Unii Europejskiej. Ich celem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek w słabiej rozwiniętych regionach Unii  oraz zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej krajów.

Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE.

Prawie 13 mld euro zostało zaoferowanych Polsce, do wykorzystania w latach 2004-2006.

Istnieją cztery Fundusze Strukturalne:

 • Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
 • Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR)
 • Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa (EIOR)
 • Fundusz spójności (FS) (nie należący do funduszy strukturalnych, ale będący instrumentem polityki strukturalnej UE)

Aby skorzystać ze środków funduszy strukturalnych państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą  przygotować szereg dokumentów. Pierwszy to Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006. W oparciu o niego przygotowano dokument Podstawy Wsparcia Wspólnoty (PWW), zawierający m.in. strategię  wykorzystania funduszy w Polsce. PWW są wdrażane za pomocą programów operacyjnych, które stanowią wskazówkę na co i dla kogo przeznaczona jest pomoc.

Opracowano pięć sektorowych programów operacyjnych (SPO):
 • SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPOWKP)
 • SPO Rozwój Zasobów Ludzkich (SPORZL)
 • SPO Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich (SPORol)
 • SPO Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb (SPO Ryby)
 • SPO Transport; oraz 

 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 
 • Strategię wykorzystania Funduszu Spójności
 • PO Pomoc techniczna

Fundusze strukturalne finansują m.in. projekty związane z rozwojem przedsiębiorstw mające na celu pomoc firmom w podniesieniu swojej pozycji na rynku lub np. w zmniejszeniu obciążenia dla środowiska. Dotacje mogą być przyznawane jedynie zgodnie z zasadami dopuszczalności pomocy publicznej dla przedsiębiorstw.

Przepisy te zostały wprowadzone na terenie całej Unii Europejskiej w celu ochrony zasady konkurencji. Przy przyznawaniu dotacji uwzględniane są wszystkie dotacje, które otrzymuje dany przedsiębiorca zarówno ze środków UE, jak również z pieniędzy krajowych. Bierze się też pod uwagę pomoc pozafinansową (np. ulgi podatkowe). Na skutek takiego rozwiązania firmy funkcjonujące w specjalnych strefach ekonomicznych oraz dużych miastach, jak Poznań czy Warszawa dostaną mniejszą pomoc, niż te pozostające poza strefami.

Przedsiębiorcy mogą otrzymać środki na inwestycje związane z rozwojem firmy, na szkolenia i doradztwo. Wysokość dofinansowania zależy od przeznaczenia dotacji oraz od wielkości firmy.

Z funduszy strukturalnych finansuje się także Inicjatywy Wspólnotowe, czyli programy pomocy bezzwrotnej organizowane przez Unię Europejską dla określonych środowisk i grup społecznych mające na celu rozwiązanie problemów występujących na terenie całej Unii Europejskiej.

Więcej informacji na stronach:

www.parp.gov.pl

www.funduszestrukturalne.gov.pl

www.fundusze.ukie.gov.pl

www.konkurencyjnosc.gov.pl

www.arrkonin.org.pl

Opracowano na podstawie informacji ze strony PARP www.parp.gov.pl oraz PAIZ  www.paiz.gov.pl

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.


 POWRÓT    

 DRUKUJ     
GALERIE ZDJĘĆ
ZOBACZ  
 
 
INSTYTUCJE
 
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.:
 
 
 Wykonanie: CONCEPT strona główna     informator regionalny     mapa regionu    
pomoc     kontakt     mapa serwisu    
© 2005 Wielkopolska