CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Wielkopolska tradycyjnie jest regionem o wyższym niż średnia krajowa  poziomie gospodarowania i sprawnej organizacji życia społecznego. Wizję rozwoju, cele strategiczne gospodarki i najważniejsze programy określa „Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego" oraz strategie sektorowe dotyczące rolnictwa, zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, edukacji, innowacji i eksportu.

Gospodarka regionalna województwa wielkopolskiego jest dobrze zdywersyfikowana, prezentuje wysoki stopień inwestowania i poziom uprzemysłowienia oraz otwartość na rynki zewnętrzne. W przemysłowym krajobrazie Wielkopolski obecni są światowi, w tym także z Azji, oraz europejscy partnerzy gospodarczy, a produkcja wyróżnia się ponadprzeciętną wartością na jednego zatrudnionego. W roku 2003 zanotowano tu najwyższy wzrost nakładów inwestycyjnych wśród polskich regionów, a najwięcej środków na inwestycje trafia do sektora przemysłowego. Silną pozycję zajmuje produkcja pojazdów mechanicznych, maszyn i aparatury elektrycznej i mebli.   

Województwo wielkopolskie charakteryzuje się znaczącym zaangażowaniem inwestorów zagranicznych. Dotychczas powstało około 4,5 tys. przedsiębiorstw z udziałem tego kapitału. W branżowej strukturze zainwestowania dominują sektory: spożywczy, chemiczny i farmaceutyczny, środków transportu oraz maszyn i urządzeń. Znaczący jest także udział sektora finansowego oraz rosnący ostatnio udział handlu. Wśród inwestycji zagranicznych dominuje kapitał niemiecki. Duży jest także udział kapitałów brytyjskiego, amerykańskiego, irlandzkiego i szwedzkiego. Wartość zainwestowanego kapitału firm zagranicznych wynosi prawie 7 mld USD.

Ponad 80% podmiotów z kapitałem zagranicznym jest zlokalizowane w Poznaniu i subregionie poznańskim, natomiast w większej części gmin ich liczba nie przekracza 10. Poznań uzyskał wysoką ocenę ratingową wydaną przez Moody's Investors Service, jedną z najwyższych wśród polskich miast (Baa1).

Dla pełnego wykorzystania potencjału regionu samorządy lokalne stworzyły specjalne strefy ekonomiczne i parki inwestycyjne.

Na terenie Śremskiego Parku Inwestycyjnego, obok inwestowania w infrastrukturę, stosowane są też proinwestycyjne instrumenty polityki finansowej: samorząd obniżył stawki podatków lokalnych, dla inwestorów wprowadzono także  5- letnie całkowite zwolnienie
z podatku od nieruchomości. Śrem oferuje również atrakcyjne tereny dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego, prowadząc od lat stabilną politykę cenową w zakresie usług komunalnych.

W celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego regionu, Konińska Strefa Inwestycyjna "Tania Energia" oferuje przylegające bezpośrednio do drogi krajowej nr 25, łączącej się z autostradą A-2, w pełni uzbrojone tereny dla inwestorów. Przy współpracy z Zespołem Elektrowni Pątnów- Adamów-Konin S.A. przedsiębiorcy lokujący swoje inwestycje w KSI mogą skorzystać z bezpośrednich dostaw energii elektrycznej z pobliskich dwóch elektrowni, po cenach znacznie niższych od cen rynkowych. Dla częściowego zrekompensowania poniesionych kosztów inwestycyjnych na tworzenie nowych stanowisk pracy, samorząd wprowadził tu zwolnienia z podatku od nieruchomości. Przyznanie ulgi uzależnione jest od liczby stworzonych nowych miejsc pracy. Dwa lata zwolnienia od podatku uzyskać można dla co najmniej 5 nowych miejsc pracy, natomiast za zapewnienie 100 nowych miejsc pracy można uzyskać już 10 lat ulgi podatkowej.

Rozwojowi Wielkopolskiego Centrum Logistycznego, powstającego w pobliżu Konina, przy autostradzie A-2, ma sprzyjać: wydzielenie dla działalności gospodarczej terenu przylegającego do węzła autostrady, pełna infrastruktura (dostępność mediów telekomunikacyjnych, energii elektrycznej, wody, kanalizacji i gazu) oraz zaplecze kadrowe. Podstawowymi celami WCL będzie świadczenie usług transportowych i spedycyjnych, uzupełniających - magazynowych, przeładunkowych i uszlachetniających.

Grodziska Strefa Przemysłowa to przede wszystkim miejsce lokalizacji inwestycji w zakresie przetwórstwa spożywczego. Położenie gruntów Strefy w sąsiedztwie drogi krajowej Poznań-Zielona Góra oraz w bezpośredniej bliskości miasta (możliwe jest korzystanie infrastruktury Grodziska) dodatkowo stanowi o atrakcyjności tego terenu. Widocznym efektem działania GSP i jej szybkiego rozwoju jest powstanie nowej dzielnicy miasta, mającej przemysłowo-składowy, handlowy i promocyjny charakter.

 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.


 POWRÓT    

 DRUKUJ     
GALERIE ZDJĘĆ
ZOBACZ  
 
 
INSTYTUCJE
 
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.:
 
 
 Wykonanie: CONCEPT strona główna     informator regionalny     mapa regionu    
pomoc     kontakt     mapa serwisu    
© 2005 Wielkopolska