Dlaczego warto inwestować w Polsce?

Polska z dnia na dzień staje się krajem coraz bardziej atrakcyjnym dla zagranicznych inwestorów. Specjalne strefy ekonomiczne, związane z nimi ulgi podatkowe, dotacje na utworzenie nowych miejsc pracy, czy też inwestycje, a przede wszystkim coraz bardziej doceniana na rynkach międzynarodowych dobrze wykształcona kadra polskich specjalistów przyciągają coraz większe rzesze koncernów tworzących w Polsce swoje oddziały, przedstawicielstwa czy też spółki zależne. Polska z racji swego umiejscowienia geograficznego stanowi również dla wielu przedsiębiorstw bazę w celu dalszej eksploracji rynków wschodnich.

Dużym atutem naszego kraju jest po 1 maja 2004 roku ujednolicenie większości przepisów z prawem Unii Europejskiej. Ułatwia to prowadzenie transakcji międzynarodowych zarówno wewnątrz samej Unii Europejskiej jak i poza nią. Dotyczy to nie tylko szeroko pojętego handlu międzynarodowego, ale i również transakcji finansowych. Proces dostosowawczy wymógł na polskich przedsiębiorstwach i instytucjach otwartość dla nowych rozwiązań i procedur. Jakość i różnorodność oferowanych produktów nie odbiega już od standardów Europy Zachodniej, zarówno w sektorze handlu, usług jak i bankowym. Podstawowym jednak kryterium, jakim najczęściej się kierują zagraniczni inwestorzy jest ich cena – w większości przypadków dużo niższa niż ta, jaką zmuszeni byliby oni zapłacić za ten sam produkt we własnym kraju. Wynika to z faktu, iż w Polsce siła robocza mimo wzrostu wymagań pracodawców, pozostaje relatywnie tania.

Ogólne zasady opodatkowania zysków osiąganych w Polsce.

Kluczową kwestią dla zagranicznego inwestora w Polsce jest forma opodatkowania jego dochodu osiąganego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podatek dochodowy z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach spółek mających siedzibę na terytorium Polski co do zasady wynosi 19% przychodu, chyba że uregulowania  umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawartej z krajem miejsca siedziby lub zarządu naszego inwestora stanowi inaczej. Warto przyjrzeć się jednak zwolnieniom i udogodnieniom, na jakie może liczyć potencjalny inwestor.

Polskie przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych przewidują zwolnienie z podatku dywidend (oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych), jeśli unijne spółki uzyskujące dywidendy posiadają określoną ilość udziałów lub akcji w wypłacającej dywidendę spółce (od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2006r. – nie mniej niż 20%, od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. – nie mniej niż 15 %, od 1 stycznia 2009 r. – nie mniej niż 10 %).  W uprzednim stanie prawnym obowiązywał dodatkowo warunek posiadania tych udziałów nieprzerwanie przez okres co najmniej dwóch lat, obecnie zwolnienie możliwe jest również, gdy okres dwóch lat upływa po dniu uzyskania dywidendy.

W przypadku nie spełnienia warunków zwolnienia wypłaty dywidendy z podatku dochodowego (np. poprzez krótki okres posiadania udziałów) może mieć zastosowanie stawka podatku wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. I tak, na przykładzie umowy zawartej pomiędzy RP a RFN dla dywidend wypłacanych udziałowcom  - spółkom innym niż spółka osobowa, której bezpośredni udział w kapitale wynosi co najmniej 10 %, podatek od dywidendy nie może przekroczyć 5 % kwoty tej dywidendy brutto. We wszystkich pozostałych przypadkach ustalono próg 15 % kwoty dywidendy brutto.

Należy pamiętać, iż w obu przypadkach, czy to przy korzystaniu ze zwolnienia z podatku od dywidend, czy też zastosowania obniżonej stawki wynikającej z umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, inwestor zagraniczny jest zobligowany do udokumentowania swojego miejsca siedziby dla celów podatkowych poprzez dostarczenie wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej certyfikatu rezydencji. W przypadku jego braku należy pobrać podatek w wysokości 19% wypłacanej dywidendy.

 

Autor:

Danuta Monarcha

„Monarcha i Wspólnicy – ETL Poznań”

ul. Przemysłowa 64
61-541 Poznań

Tel: (+48) 061 663 87 14
Fax: (+48) 061 833 65 51
e-mail: 
office@monarcha.pl
www.monarcha.pl

 

 

 


 

 

 

 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.


 POWRÓT    

 DRUKUJ     
GALERIE ZDJĘĆ
ZOBACZ  
 
 
INSTYTUCJE
 
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.:
 
 
 Wykonanie: CONCEPT strona główna     informator regionalny     mapa regionu    
pomoc     kontakt     mapa serwisu    
© 2005 Wielkopolska