Dla kogo?

O udzielenie pożyczki ubiegać mogą się przedsiębiorcy spełniający łącznie następujące kryteria: 

 • Są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r.,
 • Są osobami fizycznymi, osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zarejestrowanymi, posiadającymi siedzibę lub prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego,
 • Nie są przedsiębiorcami będącymi w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt. 9-11 Komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw,
 • Nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej  uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
 • Nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis,
 • Nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu w ramach KRUS.
 • Osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego, na moment aplikowania o pożyczkę nie muszą mieć zarejestrowanej działalności gospodarczej.
 • W przypadku, gdy Pożyczkobiorca uzyskał wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, o pożyczkę w ramach środków JEREMIE może się ubiegać po upływie ustalonego okresu karencji (1 rok) od uzyskania w/w wsparcia.
 • Z uzyskania wsparcia w ramach pożyczki JEREMIE wykluczone są projekty dotyczące działalności gospodarczej oznaczonej następującymi numerami PKD (2007):
 • Grupa PKD rozpoczynających się od 01.1 – Uprawy rolne inne niż wieloletnie,
 • Grupa PKD rozpoczynających się od 01.2 – Uprawa roślin wieloletnich,
 • – 01.30.Z – Rozmnażanie roślin,
 • – Grupa PKD rozpoczynających się od 01.4 – Chów i hodowla zwierząt,
 • – 01.50.Z – Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana),
 • – 01.63.Z – Działalność usługowa następująca po zbiorach – w zakresie przygotowania ziaren kakaowych, np. łuskania,
 • – 01.70.Z – Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową,
 • – 02.30.Z – Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna,
 • – Dział PKD rozpoczynających się od 03 – Rybactwo
 • – Dział PKD rozpoczynających się od 05 – Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (Lignitu)
 • – Dział PKD rozpoczynających się od 06 – Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego
 • – Dział PKD rozpoczynających się od 07 – Górnictwo rud metali
 • – 10.11.Z – Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu,
 • – 10.12.Z – Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu,
 • – 10.13.Z – Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego,
 • – 10.20.Z – Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,
 • – 10.31.Z – Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków,
 • – 10.32.Z – Produkcja soków z owoców i warzyw,
 • – 10.39.Z – Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,
 • – 10.41.Z – Produkcja olejów i pozostało tłuszczów płynnych
 • 10.42.Z – Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych,
 • – 10.51.Z – Przetwórstwo mleka i wyrobów serów, z wyłączeniem produkcji masła,
 • – 10.61.Z – Wytwarzanie produktów przemiału zbóż,
 • – 10.62.Z – Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych,
 • – 10.73.Z – Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych – tylko tych, które zawierają w masie ponad 20% ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych.
 • – 10.81.Z – Produkcja cukru,
 • – 10.84.Z – Produkcja przypraw – w zakresie produkcji octu,
 • – 10.89.Z – Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nieklasyfikowana – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością – w zakresie produkcji wyrobów z jaj, miodu i karmelu,
 • – 10.91.Z – Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich,
 • – 10.92.Z – Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych,
 • – 11.01.Z – Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi,
 • – 11.02.Z – Produkcja win gronowych,
 • – 11.03.Z – Produkcja cydru i pozostałych win owocowych,
 • – 11.04.Z – Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych,
 • – 13.10.D – Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie wydobywania włókna ze słomy lnianej i konopnej,
 • – 20.14.Z – Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych – w zakresie produkcji alkoholu etylowego,
 • – 46.21.Z – Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej zboża, rzepaku lub wprowadzania do obrotu materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych,
 • – 46.22.Z – Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin,
 • – 46.31.Z – Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,
 • – 46.33.Z – Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej mleka i wyrobów mleczarskich,
 • – 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie usługowego zamrażania i przechowywania produktów rolnych.

Poznaj aktualne projekty, odwiedzając warp.org.pl