Na co?

Pożyczki ze środków przyznanych w ramach Inicjatywy JEREMIE mogą być przeznaczone na:

  • finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno – usługowo – handlowych,
  • tworzenie nowych miejsc pracy,
  • wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych,
  • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
  • oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP.

Z finansowania pożyczką wyklucza się m.in.:

  • przeznaczenie całości pożyczki na pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zakupy nie mające charakteru gospodarczego,
  • agroturystykę, działalność rolniczą oraz działy specjalne produkcji rolnej,
  • przeznaczenie pożyczki na tzw. leasingową opłatę wstępną,
  • konsolidację pożyczką WARP innych posiadanych zobowiązań finansowych.


Poznaj aktualne projekty, odwiedzając warp.org.pl