Rodzaje zabezpieczeń

Rodzaje zabezpieczeń akceptowanych przez Fundusz WARP :

-Weksel własny in blanco – OBLIGATORYJNIE

-Poręczenie wekslowe osób fizycznych

-Poręczenie wekslowe spółek kapitałowych i osobowych

-Poręczenie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.

-Gwarancje bankowe

-Sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu drogowego

-Cesja praw z polisy AC zastawianego środka transportu

-Hipoteka na nieruchomości

-Cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości

-Cesja wierzytelności z lokaty bankowej

Inne.

Wymienione wyżej formy zabezpieczenia pożyczki mogą być stosowane łącznie.


Poznaj aktualne projekty, odwiedzając warp.org.pl