Wysokość opłat i prowizji

Od dnia 5 lutego 2015 roku wysokość opłat i prowizji pobieranych przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o. za wykonywanie czynności pozostających w związku z zawieranymi umowami pożyczek w ramach inicjatywy JEREMIE, kształtowała się następująco:

TABELA OPŁAT I PROWIZJI w ramach  programu SPO-WKP (obowiązuje od 01.12.2011r. dla pożyczek udzielonych przed 19.12.2012r.)
L.p. Wyszczególnienie
SPO-WKP Inicjatywa JEREMIE
1 Prowizja jednorazowa za udzielenie pożyczki wynosi: 2 % wartości kapitału 1% wartości kapitału
2 Opłata za rozpatrzenie wniosku: dla pożyczek poniżej 60.000 zł – 100 zł od 60.000 zł do 120.000 zł – 150 zł 150 zł – opłata bezzwrotna
3 Opłata za aneks do Umowy pożyczki:
3a Wydłużenie terminu rozliczenia pożyczki: 150 zł 0 zł
3b Zmiana celu pożyczki: 300 zł 0 zł
3c Zmiana zabezpieczenia pożyczki: 1 % kapitału pożyczki pozostającego do spłaty, nie mniej niż 250 zł 0 zł
3d Zmiana harmonogramu spłat (zwieszenie spłaty, wydłużenie terminu spłaty, zmiana wysokości rat, itp.): 1 % kapitału pożyczki pozostającego do spłaty, nie mniej niż 250 zł 0 zł
4 Przejęcie długu: 1 % kapitału pożyczki pozostającego do spłaty, nie mniej niż 250 zł 0 zł
5 Opłata za wystawienie zaświadczenia o wysokości zadłużenia: 50 zł 50 zł
6 Opłata za zaświadczenie o wyskości zadłużenia i terminowości spłaty: 100 zł 100 zł
7 Opłata za szczegółową informację o dokonanych wpłatach z uwzględnieniem m.in. spłaconego kapitału, odsetek, itp.: 100 zł 100 zł
8 Opłata za wystawienie upomnienia: 90 zł 90 zł
9 Opłata za zawarcie ugody spłaty pożyczki: 1 % kapitału pożyczki pozostającego do spłaty, nie mniej niż 250 zł 1 % kapitału pożyczki pozostającego do spłaty, nie mniej niż 250 zł
10 Opłata za wystawienie promesy udzielenia pożyczki: 0,5 % od kwoty wnioskowanej pożyczki, nie mniej niż 250 zł 0,5 % od kwoty wnioskowanej pożyczki, nie mniej niż 250 zł
11 Opłata za ponowne wystawienie dokumentu (duplikatu) zezwalającego na zwolnienie zabezpieczenia: 100 zł 100 zł
12 Wykonanie kopii dokumentów oraz przesłanie ich drogą pocztową na adres wskazany przez Klienta: 50 zł 50 zł


Poznaj aktualne projekty, odwiedzając warp.org.pl