Na co?

START-UP / START-UP 2.0 / STANDARD

Pożyczki ze środków przyznanych w ramach Inicjatywy JEREMIE można przeznaczyć na:

– zakup, budowę lub modernizację obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych,
– tworzenie nowych miejsc pracy,
– zakup wyposażenia np. maszyn, urządzeń,
– zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
– wdrażanie  nowych rozwiązań  technologicznych lub technicznych,
– oraz INNE cele przyczyniające się do rozwoju Twojej firmy!

Furtka jest jednak zamknięta:

– dla zakupów na rzecz agroturystyki i działalności rolniczej,
– dla konsolidacji innych posiadanych zobowiązań finansowych,
– dla zakupów nie mających charakteru gospodarczego,
– dla przeznaczenia pożyczki na tzw. leasingową opłatę wstępną.

INNOVA

Pożyczka Innova, może być przeznaczona na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze innowacyjnym obejmujących m.in.

– wdrożenie w przedsiębiorstwie rozwiązania technologicznego,
– stosowanego na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata,
– opisanego w Opinii o Innowacyjności,
a także wydatków niezbędnych do wdrożenia niniejszego rozwiązania technologicznego, w tym:

a) nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym m.in.:

– budowli i budynków oraz gruntów i nieruchomości zabudowanych pod warunkiem, że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia inwestycyjnego objętego Pożyczką,
– maszyn i urządzeń,
– narzędzi, przyrządów i aparatury,
– wyposażenia technicznego dla prac biurowych,- infrastruktury technicznej związanej z przedsięwzięciem inwestycyjnym objętym Pożyczką, w szczególności drogi wewnętrzne, przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych lub telekomunikacyjnych.

b) nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości.


Poznaj aktualne projekty, odwiedzając warp.org.pl