Wkład własny /Zabezpieczenia

START- UP / STANDARD / INNOVA

Wkład własny:

Akceptujemy:

– gotówkę i majątek, które zamierzasz przeznaczyć na realizację projektu,
– poniesione i udokumentowane koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu.

Zabezpieczenie:

Akceptujemy:

– Weksel własny in blanco – obowiązkowo.
– Poręczenie wekslowe osób fizycznych.
– Poręczenie wekslowe spółek kapitałowych i osobowych.
– Gwarancje bankowe.
– Sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu drogowego.
– Cesja praw z polisy AC zastawianego środka transportu.
– Hipoteka na nieruchomości.
– Cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości.
– Cesja wierzytelności z lokaty bankowej.
– Inne.

Wymienione wyżej formy zabezpieczenia możesz stosować łącznie.

Szczegółowe zasady udzielania pożyczek zostały określone w REGULAMINIE UDZIELANIA POŻYCZEK „START UP” i „STANDARD” lub REGULAMINIE UDZIELANIA POŻYCZEK „INNOVA”.

Start Up 2.0

Zabezpieczenia:

Prawną formę zabezpieczenia pożyczki stanowi obligatoryjnie weksel własny in blanco oraz inne zabezpieczenia o charakterze osobistym, w szczególności:

a) poręczenie wekslowe,

b) poręczenie wg prawa cywilnego, w tym w szczególności poręczenie funduszu poręczeniowego, np. Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.,

c) oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego),

d) pełnomocnictwo do rachunku bankowego,

e) cesja wierzytelności (art. 509 Kodeksu cywilnego),

f) inne zabezpieczenia osobiste, przewidziane przepisami prawa.

Szczegółowe zasady udzielania pożyczek START-UP 2.0 zostały określone w REGULAMINIE UDZIELANIA POŻYCZEK.

Wkład własny:

Akceptujemy:

– gotówkę i majątek, które zamierzasz przeznaczyć na realizację projektu,
– poniesione i udokumentowane koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu.


Poznaj aktualne projekty, odwiedzając warp.org.pl