JEREMIE V

INICJATYWA JEREMIE – Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises (Wspólne Europejskie Zasoby dla Micro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw).

JEREMIE to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego zapoczątkowana 11 października 2005 roku na spotkaniu ministerialnym w Brukseli stanowiąca nowy mechanizm pozadotacyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych.

Idea projektu zasadzała się na optymalnym wykorzystaniu środków przeznaczonych na wsparcie sektora MŚP w ramach funduszy strukturalnych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego) przez Kraje Członkowskie. Jego głównym założeniem jest pomoc w przezwyciężaniu trudności w dostępie do finansowania, w szczególności poprzez zapewnienie dostępu do mikrokredytów, kapitału podwyższonego ryzyka, kredytów i gwarancji, a także innych innowacyjnych form finansowania dla sektora MŚP.

Wdrażanie Inicjatywy JEREMIE przebiegało dwufazowo: w latach 2006 – 2007 trwały przygotowania polegające na ocenie dostępności instrumentów finansowych w krajach członkowskich oraz zapotrzebowania na te instrumenty. Od 2007 roku trwa faza realizacyjna, której zakończenie przewidziane jest na rok 2013.

Województwo Wielkopolskie stało się inicjatorem wdrażania Inicjatywy JEREMIE w Polsce, inspirując tym samym inne województwa – Dolnośląskie, Zachodniopomorskie, Pomorskie czy Łódzkie. W 2007 roku podpisano list intencyjny stanowiący zgodę na rozpoczęcie działań przygotowawczych. W kolejnych latach powstał harmonogram działań realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący od 2009 roku funkcję Menedżera Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego.

Sfinalizowanie działań nastąpiło dnia 21 lipca 2010 roku, kiedy to pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a BGK została zawarta umowa na finansowanie Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego. Tym samym na rzecz Funduszu wpłynęło 375 mln. 975 tys. zł. z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz 125 mln. 325 tys. zł. z budżetu państwa, które do roku 2013 mają trafić do przedsiębiorców chcących skorzystać z projektu.

W kwietniu 2010 roku Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. złożyła wniosek w konkursie o dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, na kwotę 35 mln. zł. Starania WARP o środki w ramach Inicjatywy JEREMIE zwieńczone zostały w dniu 29 lipca 2010 roku. W siedzibie BGK w Warszawie doszło wówczas do podpisania przez Zarząd WARP umowy Operacyjnej – Pożyczki Globalnej, dzięki czemu na konto WARP wpłynęła pełna wnioskowana kwota.

Od 23 sierpnia 2010 roku Fundusz Pożyczkowy WARP rozpoczął udzielanie pożyczek dla MŚP w ramach pozyskanych środków, dzięki czemu beneficjenci mogą starać się o dofinansowanie prowadzonej działalności na korzystnych warunkach.

Okres realizacji projektu: od 25.06.2014 r.

Poznaj aktualne projekty, odwiedzając warp.org.pl