Punk konsultacyjny KSU w Czarnkowie

Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług w Czarnkowie prowadzony był przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w ramach projektu pt.„Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK)”.

Działalność Punktu Konsultacyjnego KSU w Czarnkowie finansowana była w ramach projektu systemowego realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

Celem projektu było zapewnienie dostępu dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą do wystandaryzowanej oferty usług informacyjnych z zakresu szeroko rozumianego rozwoju przedsiębiorczości oraz programów pomocy publicznej świadczonych przez współpracujące ze sobą instytucje tworzące sieć PK, działającą na terenie całego kraju.

Zakres bezpłatnych usług Punktu Konsultacyjnego obejmował:
– pakiet usług informacyjnych w zakresie podejmowania, wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej,
– pakiet usług informacyjnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007-2013 ze środków publicznych,
– informacje na temat możliwości i zasad korzystania z usług specjalistycznych,
– inne informacje.

Klientami Punktu Konsultacyjnego byli przedsiębiorcy oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, które chciały otrzymać bezpłatną informację w obszarze przedsiębiorczości.
O każdym kliencie korzystającym z usług Punktu Konsultacyjnego Konsultanci uzyskiwali niezbędną dla potrzeb sprawozdawczych informację identyfikującą ich status jako:
1) przedstawicieli mikro, małych, średnich lub dużych przedsiębiorców;
2) bezrobotnych, w tym osoby długotrwale bezrobotne;
3) osoby nieaktywne zawodowo, w tym osoby uczące się lub kształcące się;
4) osoby zatrudnione, w tym:

– rolnicy,
– samozatrudnieni,
– zatrudnieni w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach,

5) inne osoby.

W okresie realizacji projektu tj. od 1 maja 2009 r. do 31 stycznia 2012 r. z usług informacyjnych skorzystało 1808 klientów, którym udzielono 1935 usług informacyjnych.


Poznaj aktualne projekty, odwiedzając warp.org.pl