Działanie 1.4 – 4.1 PO IG

Działanie 1.4 – 4.1 PO IGProgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac.

Sektor badań w Polsce wciąż wymaga ulepszeń oraz intensywnego finansowania. Rezultaty prac prowadzonych przez instytucje badawczo-rozwojowe często nie odpowiadają potrzebom klientów, co w znacznym stopniu wpływa na słabszą pozycję polskiej gospodarki. Działania prowadzone  w ramach PO IG miały za zadanie zmianę tej sytuacji, będąc jednocześnie pomostem pomiędzy sferami nauki i biznesu.

Na co?

  • Etap I (Działanie 1.4):

Projekty badawcze i rozwojowe, wsparcie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi), do momentu stworzenia prototypu.

  • Etap II (Działanie 4.1):

Przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie wyników prac B+R finansowanych w ramach działania 1.4 lub z Inicjatywy Technologicznej, poprzez inwestycje (zakup środków trwałych lub/i wartości niematerialnych i prawnych) konieczne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach I etapu.

Kto mógł skorzystać z dofinansowania ?

O dofinansowanie w ramach działania 1.4 PO IG mogły się ubiegać zarówno mikro, małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa musiały mieć siedzibę a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (dofinansowanie nie mogło być udzielone na projekty w zakresie działalności wyłączonych z możliwości uzyskania wsparcia).

Jakie projekty otrzymały wsparcie ?

W ramach działania 1.4 PO IG mogły zostać zrealizowane: projekty badawczo-rozwojowe, obejmujące przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi lub z innymi niepowiązanymi przedsiębiorcami), do momentu stworzenia prototypu. Obejmowało ono dofinansowanie na maksymalną kwotę wsparcia 7,5 mln euro.

Warunkiem koniecznym otrzymania dofinansowania było zobowiązanie wnioskodawcy do wdrożenia wyników prac B+R powstałych w trakcie realizacji projektu celowego.

Wdrożenie wyników tych prac mogło przybrać jedną z dwóch form, tj. wprowadzenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy lub wprowadzenie wyników tych prac do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy dzięki nabyciu ich od wnioskodawcy po zakończeniu realizacji projektu z działania 1.4 PO IG.

Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie mogła przekroczyć:

  • dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy – 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;
  • dla średniego przedsiębiorcy – 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;
  • dla przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca – 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych.

Więcej informacji na temat działania 1.4 PO IG można znaleźć na stronie internetowej:

http://poig.parp.gov.pl

Działanie 1.4 – 4.1 PO IG na skróty:

Nabór wniosków

Dokumentacja

Generator wniosków

Pytania i odpowiedzi

Komunikaty

Zaliczki

Generator wniosków o płatność

Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania

Listy umów rekomendowanych do II etapu

Listy podpisanych umów

Archiwum działania 1.4 – 4.1 PO IG


Poznaj aktualne projekty, odwiedzając warp.org.pl