Działanie 6.1 PO IG

PO IG 6.1

Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka
Priorytet VI – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym.


Działanie 6.1 Paszport do eksportu.

Na rynku UE panuje duża konkurencja. Swobodny przepływ kapitału, osób, towarów i usług wymusza nie tylko nieustanne podnoszenie jakości, ale i ciągłe poszukiwanie nowych, efektywnych sposobów dotarcia do klientów w całej Europie. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka zwiększył szanse polskich firm w tej rywalizacji. Dzięki działaniu 6.1 PO IG Paszport do eksportu firmy mogły uzyskać wymierną pomoc w prowadzeniu skutecznej sprzedaży produktów i usług poza granicami kraju.

Kto mógł skorzystać z dofinansowania ?

O wsparcie w ramach działania 6.1 mogli ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Drugim warunkiem był fakt, aby udział eksportu (rozumiany zarówno jako sprzedaż na Jednolity Rynek Europejski, jak również do państw spoza tego rynku), w całkowitej sprzedaży tych firm w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożyli wniosek o udzielenie wsparcia, nie przekraczał 30%.

Jakie projekty otrzymały wsparcie ?

Dofinansowanie udzielone zostało na realizację projektów mających na celu zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych. W ramach działania 6.1 Paszport do eksportu dofinansowaniem mogły zostać objęte projekty realizowane  oddzielnie  w dwóch kolejnych etapach:

  • I etap – przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu

W ramach I etapu działania 6.1 dofinansowanie dotyczyło realizacji projektów mających na celu przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu poprzez zakup zewnętrznych usług doradczych. Okres przygotowania Planu w ramach I etapu nie mógł przekroczyć 6 miesięcy.

  • II etap – wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

W ramach II etapu działania 6.1 dofinansowanie dotyczyło realizacji projektów mających na celu wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych.

Okres wdrożenia Planu w ramach II etapu nie mógł przekroczyć 24 miesięcy. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu w ramach II etapu była uprzednia realizacja projektu dotyczącego przygotowania tego Planu w ramach etapu I.

Wsparcie na wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu udzielone zostało na realizację co najmniej dwóch  z następujących działań, w tym co najmniej jednego ze wskazanych w pkt. 3-6:

  1. Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy.
  2. Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą.
  3. Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych.
  4. Uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe.
  5. Doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej.
  6. Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych.

Przedsiębiorstwo mogło otrzymać wsparcie na przygotowanie oraz wdrażanie Planu Rozwoju Eksportu tylko jeden raz w okresie realizacji działania 6.1.

Poziom dofinansowania

Intensywność wsparcia na przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu (I etap) nie mogło przekroczyć 80% całkowitych wydatków kwalifikowanych na zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem tego Planu. Kwota wsparcia nie mogła przekroczyć 10 tys. zł dla jednego przedsiębiorcy.

Z kolei intensywność wsparcia na wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu (II etap) nie mogło przekroczyć 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem oraz kwoty  200 tys. zł dla jednego przedsiębiorcy.

Więcej informacji na temat działania 6.1. PO IG można znaleźć na stronie internetowej:
http://poig.parp.gov.pl


Działanie 6.1 PO IG
(na skróty) :

– Nabór wniosków do działania 6.1 PO IG

– Dokumentacja do działania 6.1 PO IG

– Błędy popełniane we wnioskach

Generator wniosku o dofinansowanie

Komunikaty do działania 6.1 PO IG

– Pytania i odpowiedzi

– Archiwum działania 6.1 PO IG


Poznaj aktualne projekty, odwiedzając warp.org.pl