Działanie 8.1 PO IG

PO IG 8.1

Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.
Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka.

Działanie 8.1

Cel działania 8.1 – wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej to stymulowanie rozwoju usług świadczonych w formie elektronicznej.

Kto mógł pozyskać dofinansowanie ?

O wsparcie w ramach działania 8.1 mogli ubiegać się mikro i mali przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą i mieli siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terytorium RP.

Warunkiem otrzymania dofinansowania było złożenie wniosku o udzielenie wsparcia nie wcześniej niż w dniu wpisu przedsiębiorcy do KRS albo Ewidencji Działalności Gospodarczej i nie później niż przed upływem roku, licząc od dnia tego wpisu. Przedsięwzięcia  mogły być dofinansowywane przez maksymalnie 24 miesiące.

Na co można było uzyskać dofinansowanie ?

W ramach działania 8.1 dofinansowanie mogły uzyskać  projekty polegające na świadczeniu   e-usług, przy czym projekty mogły obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usług.

E-usługa – usługa świadczona w sposób zautomatyzowany przez użycie technologii informacyjnych, za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji, przy czym do e-usług nie zalicza się:


a)  usług nadawczych radiowych i telewizyjnych,
b)  usług telekomunikacyjnych,
c)  dostawy następujących towarów i świadczenie następujących usług:

–  towary, w przypadku których zamawianie i obsługa zamówienia odbywa się elektronicznie,
–  płyty CD-ROM, dyskietki i podobne nośniki fizyczne,
–  materiały drukowane, takie jak książki, biuletyny, gazety i czasopisma,
–  płyty CD, kasety magnetofonowe,
–  kasety wideo, płyty DVD,
–  gry na płytach CD-ROM,
– usługi świadczone przez prawników albo doradców finansowych, którzy udzielają swoim klientom porad za pomocą poczty elektronicznej,
–  usługi edukacyjne, w ramach których treść kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomocą
– Internetu lub sieci elektronicznej (czyli poprzez zdalne połączenie),
–  usługi fizyczne off-line naprawy sprzętu komputerowego,
–  hurtownie danych off-line,
–  usługi reklamowe, w szczególności w gazetach, na plakatach i w telewizji,
–  centra wsparcia telefonicznego,
–  usługi edukacyjne świadczone korespondencyjnie, zwłaszcza za pośrednictwem poczty,
–  konwencjonalne usługi aukcyjne, przy których niezbędny jest udział człowieka, niezależnie od sposobu składania ofert,
–  usługi telefoniczne z elementem wideo,
–  dostęp do Internetu i stron World Wide Web,
–  usługi telefoniczne świadczone przez Internet.

Poziom dofinansowania:

Wielkość wsparcia mógł wynieść do 70 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia miał nie więcej niż 27 lat, wielkość wsparcia mogło wynosić do 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W przypadku spółki cywilnej kryterium wieku przedsiębiorcy powinno być spełnione przez każdego wspólnika spółki.

Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, nie mogło być niższe niż 20 tysięcy złotych i nie mogło przekroczyć 700 tysięcy złotych.

Więcej informacji na temat działania 8.1 PO IG można znaleźć  na stronie internetowej:

http://poig.parp.gov.pl

Działanie 8.1 PO IG (na skróty):

Wspieramy e-Biznes.
– Nabór wniosków (Dz. 8.1 POIG).
– Dokumentacja (Dz. 8.1 POIG).
– Błędy popełniane we wnioskach.
– Generator wniosków (Dz. 8.1 POIG).
– Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (Dz. 8.1 PO IG).
– Lista podpisanych umów (Dz. 8.1 PO IG).
– Pytania i odpowiedzi (Dz. 8.1 POIG).
– Komunikaty (Dz. 8.1 POIG).
– Generator wniosków o płatność (Dz. 8.1 PO IG).
– Archiwum działania 8.1 PO IG.


Poznaj aktualne projekty, odwiedzając warp.org.pl