Działanie 8.2 PO IG

PO IG 8.2

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka.

Działanie 8.2

Celem działania 8.2 PO IG było wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B poprzez stymulowanie powstawania wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych pomiędzy przedsiębiorcami w formie elektronicznej. Ideą przewodnią tego działania było wdrażanie w polskich przedsiębiorstwach nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych (ICT), ułatwiających zacieśnianie współpracy z partnerami biznesowymi.

Kto mógł pozyskać dofinansowanie ?

Pomocą objęci zostali mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę firmy na terytorium Rzeczpospolitej Polski (w wypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie RP)   współdziałający na podstawie zawartych umów o współpracy, z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, planujący współpracę biznesową w oparciu o rozwiązania elektroniczne poprzez wdrażanie i integrację nowych lub dotychczas stosowanych systemów informatycznych i automatyzację realizowanych pomiędzy sobą procesów biznesowych.

Wsparcie wdrażania w przedsiębiorstwach narzędzi ICT, rozwijanie usług elektronicznych dla przedsiębiorstw i między przedsiębiorstwami (tzw. Business-to Bussines – B2B) to elementy biznesowe, bez których firma w dobie gospodarki opartej na wiedzy nie może przynosić zysku i być konkurencyjna.

Na co można było uzyskać dofinansowanie ?

Dofinansowanie mogły uzyskać  przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, prowadzące do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej pomiędzy co najmniej trzema współpracującymi przedsiębiorcami.

Typowy projekt obejmował wdrażanie nowych lub integrację istniejących systemów informatycznych, a także wdrażanie nowych systemów mających na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców.

Poziom dofinansowania:

Intensywność wsparcia była zróżnicowana w zależności od kategorii wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

W ramach wydatków inwestycyjnych przedsiębiorcy mogli uzyskać do 70% dofinansowania,   w zależności od statusu przedsiębiorcy oraz lokalizacji projektu. W ramach wydatków na doradztwo poziom intensywności wsparcia wynosił do 50%

W działaniu 8.2. PO IG możliwe było uzyskanie wsparcia na prowadzenie szkoleń o charakterze specjalistycznym, niezbędnych do wdrożenia rozwiązania elektronicznego typu „B2B” dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Poziom wsparcia na szkolenia uzależniony był od wielkości przedsiębiorstwa i wynosił od 35% do 45%.

Ponadto możliwe było dofinansowanie w ramach pomocy de minimis instrumentów zabezpieczających realizację umowy, kosztów otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego oraz wydatków związanych z działaniami informacyjnymi o współfinansowaniu projektów przez UE.

Szczegółowy wykaz wydatków, które były możliwe do dofinansowania kosztów zawiera regulamin przeprowadzenia konkursu na stronie www.parp.gov.pl oraz www.web.gov.pl.

Więcej informacji na temat działania 8.2 PO IG można znaleźć na stronie internetowej: 

http://poig.parp.gov.pl

Działanie 8.2 PO IG (na skróty): 

 – Wspieramy e-Biznes.
– Nabór wniosków (Dz. 8.2 PO IG).
– Dokumentacja (Dz. 8.2 PO IG).
– Błędny popełniane we wnioskach.
– Generator wniosków (Dz. 8.2 POIG).
Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (Dz. 8.2 POIG).
– Lista podpisanych umów.
– Komunikaty (Dz. 8.2 POIG).
– Generator wniosków o płatność (Dz. 8.2 POIG).
– Archiwum działania 8.2 PO IG.


Poznaj aktualne projekty, odwiedzając warp.org.pl