Działanie PO IG 4.6

PO IG 4.6 – Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku

Pilotaż „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku” w ramach Priorytetu 4: Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

Na co:
w ramach pilotażu dofinansowanie zostało udzielone projektom inwestycyjnym polegającym na wdrożeniu w działalności gospodarczej Wnioskodawcy wynalazku objętego ochroną patentową albo zgłoszonego do ochrony patentowej, na który zostało sporządzone sprawozdanie o stanie techniki (bądź równoważny dokument w procedurze międzynarodowej) uprawdopodabniające spełnienie kryterium nowości, poziomu wynalazczego oraz przydatności do przemysłowego stosowania.

Dla kogo:
o dofinansowanie w ramach naboru mogli ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na skróty:

–  Nabór wniosków do Pilotażu “Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku”.

Generator wniosków.

Pytania i odpowiedzi.

Komunikaty do Pilotażu “Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku”.

Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania.

Generator wniosków o płatność.

Archiwum Pilotażu “Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku”.


Poznaj aktualne projekty, odwiedzając warp.org.pl