PO IG 5.4.1

PO IG 5.4.1

Zarządzanie własnością intelektualną.
Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka

Działanie 5.4
Poddziałania 5.4.1. „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej”.Celem konkursu było wyłonienie projektów, które miały na celu wykorzystywanie możliwości ochrony przedmiotów własności przemysłowej (wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych), szczególnie poza granicami kraju.

Refundacji podlegały wydatki poniesione na przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz prowadzenie postępowań przed właściwymi organami ochrony własności przemysłowej, związanych z uzyskaniem praw własności przemysłowej, a także z realizacją ochrony własności przemysłowej.

Kto mógł pozyskać dofinansowanie ?

Beneficjentami wsparcia w ramach Poddziałania 5.4.1 byli mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Na co można było uzyskać dofinansowanie ?

PARP udzielał wsparcia na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

1. przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju, jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony własności przemysłowej;

2. zgłoszenia przez zawodowego pełnomocnika wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej albo prowadzenia postępowania wyłącznie przed właściwym krajowym, regionalnym lub unijnym organem ochrony własności przemysłowej, w przypadku gdy międzynarodowa, unijna lub regionalna faza procedury ochrony własności przemysłowej została zakończona przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia;

3. zakupu, w związku z przygotowaniem zgłoszenia, zgłoszeniem lub prowadzeniem postępowania, o których mowa w pkt 1 i 2, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej;

4. postępowania w celu obrony prawa, w związku z wniesieniem zarzutów w trakcie rozpatrywania zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, lub wniesieniem sprzeciwu po przyznaniu prawa.

Jednocześnie wsparcie na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie było udzielone z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bezpośrednio związanych z dokonaniem zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego:

1. do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2. jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku badań podstawowych.

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej były wydatki poniesione przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia uzyskania prawa własności przemysłowej, a w przypadku postępowania w związku z wniesieniem sprzeciwu do dnia jego zakończenia, jednak nie później niż do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia oraz pod warunkiem dokonania zgłoszenia rozpoczynającego procedurę ochrony wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia.

W odniesieniu do kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego, mogły być poniesione przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia. W przypadku projektu obejmującego prowadzenie postępowania wyłącznie przed właściwym krajowym, regionalnym lub unijnym organem ochrony własności przemysłowej, w przypadku gdy międzynarodowa, unijna lub regionalna faza procedury ochrony własności przemysłowej została zakończona przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia, wszczęcie postępowania przed tymi organami mogło nastąpić po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia.

Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej zaliczano wydatki na:


1. opłaty urzędowe za zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, w tym opłaty za przekazanie, opłaty za dokumenty pierwszeństwa, opłaty za odnowienie wniosku, opłaty związane z uzyskaniem prawa ochronnego, opłaty za utrzymanie zgłoszenia w mocy, opłaty za dokonanie walidacji, opłaty ponoszone w przypadku wniesienia sprzeciwu i wywołanego nim postępowania oraz opłaty od wszelkich innych czynności dokonywanych w trakcie postępowania prowadzonego przez krajowy, regionalny, unijny lub międzynarodowy organ udzielający ochrony;

2. pokrycie kosztów obsługi zawodowego pełnomocnika, obejmujących przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej, w tym także w przypadku postępowania wywołanego wniesieniem sprzeciwu lub zarzutów;

3. pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej;

4.  pokrycie kosztów tłumaczenia przysięgłego na język polski dokumentacji;

5. ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia;

6. pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych;

7. pokrycie kosztów zakupu analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej, do wysokości 30% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

8. pokrycie kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego, poniesionych nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Poziom dofinansowania:


Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.4 Poddziałanie 5.4.1 PO IG wyniosła 35 mln € (środki EFRR oraz wkład krajowy).
Uprzejmie informujemy, że kwota wsparcia na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej w zakresie wydatków, o których mowa w ust. 5 Rozporządzenia, nie mogła być niższa niż 2 tysiące złotych ani nie mogła przekroczyć 400 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.

Działanie 5.4.1 dało Państwu możliwość sfinansowania wydatków, które każde prężnie rozwijające się przedsiębiorstwo zdecydowało się ponieść w celu ochrony własnej innowacyjności.

Dokumenty do pobrania:


http://poig.parp.gov.pl/index/index/595
http://poig.parp.gov.pl/index/index/638

Więcej informacji na temat działania 5.4.1 PO IG można znaleźć  na stronie internetowej:

http://poig.parp.gov.pl


Poznaj aktualne projekty, odwiedzając warp.org.pl