Poradnik RIF

Wzór oświadczenia o wypłaconych wynagrodzeniach.

W związku z trudnościami jakie związane są z realizacją i rozliczaniem projektu, przedstawiamy wzór oświadczenia o wypłaconych wynagrodzeniach przygotowany przez RIF w Poznaniu.

WZÓR OŚWIADCZENIA O WYPŁACONYCH WYNAGRODZENIACH

Materiały szkoleniowe

Poniżej zamieszczamy materiały ze szkoleń, aby Ci z Państwa, którzy w spotkaniach informacyjnych nie mogli wziąć udziału, mogli zapoznać się z omawianymi tematami.   W razie jakiekolwiek pytań, wątpliwości czy uwag, prosimy o kontakt z Opiekunami Państwa projektu. MATERIAŁY ZE SZKOLENIA 6.1 2013 MATERIAŁY ZE SZKOLENIA 8.1 2013 MATERIAŁY ZE SZKOLENIA 8.2 2013

 Beneficjenci Działania 8.1 POIG

W związku z dużymi trudnościami jakie związane są z realizacją i rozliczaniem projektu, przedstawiamy kilka wskazówek dotyczących prawidłowego dokumentowania wydatków w ramach projektów w Działaniu 8.1 POIG.

Wskazówki RIF zostały zawarte w opracowaniach podzielonych na następujące rodzaje:

Podkreślamy, że zapisy wzorów umów o dofinansowanie mogą różnić się w zależności od rundy aplikacyjnej, w której składany był wniosek. W związku z powyższym mogą również odbiegać od przekazanych w niniejszym mailu informacji. Prosimy zatem o każdorazowe odniesienie poniższych treści, do wersji papierowej zawartej przez Państwa umowy o dofinansowanie.

Jednocześnie podkreślamy, że RIF przekazuje wszelkie informacje zgodnie z wiedzą posiadaną na dzień dzisiejszy. W przypadku, gdy zmianie ulegnie stan prawny lub faktyczny, na podstawie którego skonstruowano poniższe treści, może również ulec zmianie stanowisko RIF/PARP w poruszonych kwestiach.

Gdyby mieli Państwo pytania i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami RIF pod numerem telefonu 061 65 63 500 wew. 31, 42, 49, 50, 53, 58, 59, 60, 1039, 1040. Jednocześnie informujemy, że każdy realizowany przez Państwa projekt ma w Regionalnej Instytucji Finansującej dwóch opiekunów. Zatem po połączeniu się z pracownikami rozliczającymi Działanie 8.1 POIG zostaną Państwo skierowani do jednego z nich.

Przypominamy też, że mogą Państwo korzystać z poradników i wyjaśnień zawartych na stronie www.web.gov.pl.

Zmiana ustawy o utworzeniu PARP

Poniżej przedstawiamy ogólne informacje dotyczące wejścia w życie ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o utworzeniu PARP (Dz.U.10.240.1603).

W odniesieniu do powyższego, PARP przedstawia następujące informacje:

Zwracamy uwagę na fakt, że nie uległa zmianie treść przepisu art. 6c ust. 1 ustawy o utworzeniu PARP. Niezmiennie podmiot, który ubiega się o udzielenie wsparcia przeznaczonego na zakup towarów lub usług lub otrzymał od Agencji takie wsparcie i nie jest zobowiązany do wyboru wykonawcy z zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych, dokonuje wyboru wykonawcy z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji. Zasady te znajdują swoje rozwinięcie w wytycznych, regulaminach i umowach o dofinansowanie. Zgodnie z umową przy dokonywaniu zakupu beneficjent ma obowiązek przestrzegać dwóch zasad:

  • dołożenie wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu w ramach umowy, czyli także przy podejmowaniu decyzji związanych z zakupem finansowanym ze środków wsparcia;
  • dodatkowo przy zakupie pow. 14 tys. euro w warunkach określonych w umowie, wybór wykonawcy spośród trzech ofert złożonych przez wykonawców lub dostawców.

Z dniem 5 stycznia 2011 r. dodano do już obowiązującego art. 6c dodatkowy przepis uszczegóławiający zasadę przejrzystości i uczciwej konkurencji, poprzez sformułowany wprost wymóg, który ma być uwzględniany przy dokonywaniu zakupu towarów i usług – wybrany wykonawca nie może być powiązany ani osobowo ani kapitałowo z zamawiającym.

Zgodnie z przepisami ustawy powiązania kapitałowe lub osobowe to wzajemne powiązania między Wnioskodawcą/Beneficjentem a wykonawcą, polegające na:

  • – uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • – posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;
  • – pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • – pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zmienione przepisy nie mają zastosowania do podmiotów, które dokonały wyboru wykonawcy przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed 5 stycznia (nadal obowiązują jednak postanowienia umowy o dofinansowanie w zakresie konfliktu interesów).

Przypominamy, że dokonanie jakiegokolwiek zakupu w ramach realizowanego projektu od podmiotu powiązanych (w sposób opisany powyżej) wymaga zawsze złożenia w RIF następującego oświadczenia:

Plik do pobrania format DOC

1. oświadczenie nr 2

W przypadku braku dokonywania zakupów od podmiotów powiązanych należy złożyć w RIF następujące oświadczenie:

Plik do pobrania format DOC

1. oświadczenie nr 1


Poznaj aktualne projekty, odwiedzając warp.org.pl