Zasady wizualizacji

Wizualizacja funduszy strukturalnych 2007-2013

Podstawy prawne:

Rozporządzenie rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszy Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999  »»»

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1928 z 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamnetu Europejskiego i Rady w sprawie EFRR  »»»

1. Wytyczne w zakresie informacji i promocji  »»»

2. Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 (w załączniku dostępna jest księga identyfikacji wizualnej) »»»

3. Logo Narodowej Strategii Spójności 2007-2013  »»»

4. Logo PO IG »»»

5. Księga znaku NSS »»» 

6. Księga Beneficjenta PO IG »»»

7. Przewodnik w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach POIG, 2007 – 2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu»»»


Poznaj aktualne projekty, odwiedzając warp.org.pl