Zwrot zabezpieczenia

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w przypadku, gdy okres trwałości realizowanego przez Państwa projektu upłynął, mogą się Państwo ubiegać się o zwrot lub zniszczenie weksla.

Wskazujemy na dwie możliwości:

  1. odbiór osobisty oryginału weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

albo

  1. komisyjne zniszczenie przez RIF weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

Poniżej zamieszczamy wzory wniosków.

odbiór osobisty oryginału weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

komisyjne zniszczenie przez RIF weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

Mając na uwadze powyższe uprzejmie prosimy o przekazanie RIF pisemnego wniosku o zwrot weksla z podaniem trybu, w jakim weksel ma być zwrócony wypełniając jeden z dwóch załączonych do niniejszego pisma wzorów.

Pismo powinno zostać sporządzone po upływie okresu trwałości.

Jednocześnie zwrot zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie może nastąpić wyłącznie po potwierdzeniu przez PARP/RIF wywiązania się Beneficjenta ze wszystkich obowiązków wynikających z Umowy o dofinansowanie. 

W przypadku pytań proszę o kontakt z pracownikami RIF pod nr tel. 61 65 06 260, 61 65 06 214, 61 65 06 259 lub 61 65 63 500.


Poznaj aktualne projekty, odwiedzając warp.org.pl