Regionalny Ośrodek EFS – Kalisz

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) daje możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych osobom pracującym, pomaga bezrobotnym w znalezieniu pracy i podniesieniu ich umiejętności zawodowych, przeciwdziała dyskryminacji zawodowej (np. kobiet, które chcą być aktywne zawodowo) oraz daje wsparcie przy poszukiwaniu zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne. Pomaga w pełni wykorzystać potencjał społeczny naszego kraju poprzez wzrost zatrudnienia, podnoszenie poziomu wykształcenia społeczeństwa oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.

Europejski Fundusz Społeczny został utworzony w 1957 r. na podstawie Traktatu o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, jako pierwszy fundusz strukturalny Wspólnot Europejskich. W pierwszym okresie EFS miał na celu zwiększanie szans uzyskania pracy na terenie wspólnoty poprzez promowanie zatrudnienia i zwiększenie mobilności pracowników.

Pod koniec lat 80. wprowadzono bardzo istotne zmiany w funkcjonowaniu Funduszu. Przede wszystkim objęty został on czterema zasadami:

 • zasadą koncentracji – wykorzystanie Funduszu koncentruje się na ściśle określonych celach,
 • zasadą programowania – wszystkie działania oparte są na wieloletnich programach,
 • zasadą partnerstwa – realizacja zadań odbywa się przy współpracy Komisji Europejskiej z krajowymi, regionalnymi i lokalnym władzami oraz partnerami społeczno-gospodarczymi,
 • zasadą dodatkowości – środki Funduszu uzupełniają, a nie zastępują, środki przeznaczone na ten cel przez kraje członkowskie.

Poważne zmiany przyniósł rok 1997, kiedy w Luksemburgu, w czasie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej poświeconego zwalczaniu bezrobocia, uzgodniono wspólną strategię, której celem były: polepszenie kształcenia zawodowego, pomoc w tworzeniu nowych przedsiębiorstw oraz poprawa dialogu pomiędzy pracodawcami i pracownikami. Uzgodnione plany dały podstawę do sformułowania Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Kierunki te zostały następnie wzmocnione poprzez przyjęcie w 2000 roku Strategii Lizbońskiej, która wytyczała cele na najbliższe lata dla całej Wspólnoty Europejskiej.

Obecnie Europejski Fundusz Społeczny, będąc głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia, ma na celu finansowanie działań państw członkowskich skierowanych na przeciwdziałanie bezrobociu i rozwój zasobów ludzkich. Jego głównym zadaniem jest udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia, warunków dla przedsiębiorczości, wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie. Europejski Fundusz Społeczny pomaga rozwijać kwalifikacje osób, zwłaszcza tych, które mają szczególne trudności ze znalezieniem pracy, utrzymaniem dotychczasowej pracy, czy powrotem do pracy po dłuższej przerwie. Ponadto wspiera państwa członkowskie Wspólnoty w ich staraniach we wdrażaniu nowych strategii, mających na celu zarówno systemowe likwidowanie przyczyn bezrobocia, jak i podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych, aby całościowo usprawniać rynek pracy.

Podejmowane w ramach EFS działania ukierunkowane są przede wszystkim na:

 • – wspieranie osób – poprzez edukację i szkolenia zawodowe, pomoc w zatrudnieniu, tworzenie miejsc pracy,
 • – wspieranie struktur i systemów – poprzez poprawę systemu edukacji i szkoleń, modernizowanie usług związanych z zatrudnieniem i kształceniem, integrowanie systemu kształcenia ze światem pracy,
 • – zapewnienie dodatkowych środków – dla osób, które biorą udział w organizowanych działaniach, a które mają na utrzymaniu inne osoby, na rozwój dodatkowych umiejętności, umożliwienie dostępu do informacji o rynku pracy.

Ponadto Europejski Fundusz Społeczny wspiera zagadnienia horyzontalne (wspólne dla całego obszaru Wspólnoty i poszczególnych państw członkowskich) dotyczące rozwoju lokalnego, równości szans, rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz zrównoważonego rozwoju.

Środki Europejskiego Funduszu Społecznego rozdysponowywane oraz wydatkowane są w ramach wieloletnich planów (okresów programowania). Polska stając się członkiem Unii Europejskiej w 2004 roku, „weszła” w okres programowania 2000–2006, na który w Unii Europejskiej, w ramach środków EFS, przeznaczono prawie 64 mld euro, z czego do Polski trafiło ponad 2,7 mld euro.

W latach 2004–2008 w wyniku wsparcia oferowanego przez Europejski Fundusz Społeczny z pomocy skorzystało ponad 2 mln osób, uczestnicząc w ponad 8 tys. projektów, o wartości ponad 8 mld zł.

Rezultatem dotychczasowego wsparcia ze środków EFS jest m.in. stworzenie ok. 61 tys. nowych miejsc pracy, objęcie wsparciem w postaci usług doradczych bądź jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej prawie 65 tys. osób, podniesienie kwalifikacji zawodowych przez ponad 218 tys. osób bezrobotnych, a także przeszkolenie ok. 500 tys. pracowników przedsiębiorstw.

Wszystkie projekty i działania finansowane w ramach trzech programów (Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL) już się zakończyły, jednakże jeszcze do 2009 roku trwać będą rozliczenia i zamykanie projektów.


Pomoc Regionalnego Ośrodka EFS w Kaliszu jest bezpłatna!

Klientem Regionalnego Ośrodka EFS może być przedstawiciel każdej instytucji będącej projektodawcą EFS, mającej siedzibę lub oddział w regionie, na którym działa Regionalny Ośrodek EFS lub przedstawiciel instytucji mającej siedzibę w innym regionie, która planuje realizację projektu w danym regionie.

Priorytetową grupę klientów Regionalnego Ośrodka EFS w Kaliszu stanowią:

 1. organizacje pozarządowe,
 2. szkoły: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, placówki edukacyjne w tym przedszkolne lub organy prowadzące,
 3. wszystkie podmioty będące projektodawcami do EFS z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców.

Regionalny Ośrodek EFS w Kaliszu świadczy dla swoich klientów następujące usługi:

 1. Zachęcanie potencjalnych projektodawców do aplikowania o środki z EFS. Zidentyfikowanie potrzeb klienta Regionalnego Ośrodka EFS oraz udzielenie podstawowej informacji nt. funduszu.
 2. Usługa informacyjna nt. możliwości udziału w projekcie współfinansowanym ze środków EFS.
 3. Konsultacje nt. możliwości współfinansowania projektu ze środków EFS.
 4. Pomoc w przygotowaniu projektu kwalifikującego się o dofinansowanie z EFS oraz przygotowaniu wniosku o dofinansowanie.
 5. Pomoc we wdrażaniu projektu współfinansowanego ze środków EFS.
 6. Animowanie inicjatyw lokalnych, zawieranie partnerstw.

Wszyscy projektodawcy, którzy chcą skorzystać ze wsparcia EFS, dzięki ośrodkom mogą:

 • – uczestniczyć w szkoleniach z zakresu przygotowania projektów EFS, prowadzonych przez akredytowanych trenerów (m.in. z zarządzania projektem, jego monitoringu i kontroli finansowej),
 • – uczestniczyć w szkoleniach specjalistycznych, dotyczących bezpośrednio lub pośrednio problematyki objętej wsparciem EFS (np. problematyka rynku pracy, aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, szkoleń i poradnictwa zawodowego, edukacji, rozwoju lokalnego, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, kształcenia ustawicznego, rozwoju przedsiębiorczości),
 • – skorzystać z pomocy doradców świadczących doradztwo bezpośrednie dla projektodawców, którzy planują złożyć wniosek w ramach Programu Kapitał Ludzki, albo już otrzymali dotację i potrzebują wsparcia w zakresie wdrażania projektów,
 • – skorzystać z pomocy lokalnych animatorów, którzy wspierają lokalne inicjatywy współpracy, służą pomocą i inspiracją przy przekształcaniu pomysłów w dobre projekty oraz pomagają w diagnozowaniu lokalnych potrzeb i tworzeniu planów działania,
 • – dokonać wstępnej oceny wniosków,
 • – uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych, konferencjach i seminariach promujących Europejski Fundusz Społeczny.

Beneficjenci:

Z usług Regionalnych Ośrodków EFS mogą korzystać:

 • – instytucje rynku pracy (publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego, czyli związki zawodowe, pracodawcy, organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia),
 • – organizacje przedsiębiorców i przedsiębiorcy,
 • – organizacje pozarządowe działające w obszarach wspieranych przez EFS,
 • – szkoły (w tym szkoły wyższe),
 • – jednostki naukowe,
 • – jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne działające w obszarach wspieranych przez EFS (Ośrodki Polityki Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Domy Pomocy Społecznej, Domy Dziecka),
 • – ośrodki doradztwa rolniczego,
 • – osoby indywidualne, które są zainteresowane udziałem w projektach dofinansowanych z EFS, wyłącznie w zakresie uzyskania informacji na temat projektów realizowanych w danym regionie.

Lista obsługiwanych przez nas powiatów:

 • – jarociński,
 • – kaliski,
 • – kępiński,
 • – krotoszyński,
 • – m. Kalisz,
 • – ostrowski,
 • – ostrzeszowski,
 • – pleszewski.

Okres realizacji projektu: 05.12.2008 – 31.12.2014 r.


Dokumenty do pobrania

Podręcznik beneficjenta PO KL : “Pomysł na projekt”


Poznaj aktualne projekty, odwiedzając warp.org.pl